«از دریای خزر تا خلیج‌فارس در ۳۲ دقیقه»؛ آن مرد با ۴۸۰۰ساعت پرواز جنگی، داوطلب جاروکردن خیابان‌های شهر بود!

«از دریای خزر تا خلیج‌فارس در ۳۲ دقیقه»؛ آن مرد با ۴۸۰۰ساعت پرواز جنگی، داوطلب جاروکردن خیابان‌های شهر بود!

مرحوم خلبان محمود ضرابی:«ما خلبانان بازنشسته، از ارائه خدمات اجتماعی به مردم، لذت می‌بریم. چرا نباید خوشحال باشیم؟ما که در نیروی هوایی برای دفاع از...